Syarat Penggunaan Laman Web Kustomate Kabinet Dapur

Selamat datang ke laman web Kustomate Kabinet Dapur. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mentadbir hubungan Kustomate Kabinet Dapur dengan anda berhubung dengan laman web ini.

Istilah ‘Kustomate Kabinet Dapur‘ atau ‘Kustomate’ atau ‘kami’ atau ‘kami’ atau ‘kami’ merujuk kepada pemilik laman web tersebut. Istilah ‘anda’ merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami.

Dengan memasukkan laman web ini, anda mengakui dan bersetuju dengan semua terma dan syarat yang dinyatakan di sini. Jika anda tidak bersetuju dengan ini, jangan gunakan laman web ini.

Kandungan laman web ini adalah untuk maklumat umum dan penggunaan anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Anda tidak boleh menghasilkan apa-apa bahan di laman web anda, blog, rangkaian sosial, atau mana-mana sumber dalam talian lain.
Dengan memasuki laman web ini, anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana dan semua undang-undang tempatan yang terpakai. Kami atau mana-mana pihak ketiga tidak memberi sebarang jaminan atau jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan tersebut setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Dengan memasukkan laman web ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan anda adalah atas risiko anda sendiri dan bahawa tidak ada pihak yang terlibat dalam membuat, menghasilkan atau menyampaikan laman web ini bertanggungjawab atas sebarang kerosakan langsung, sampingan, berbangkit, tidak langsung atau punitif, atau mana-mana kerugian, kos, atau perbelanjaan apa-apa jenis (termasuk yuran guaman, yuran pakar atau pengeluaran lain) yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung melalui akses kepada, penggunaan, atau melayari laman web ini atau melalui muat turun bahan, data, teks, imej, video atau audio dari laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa yang disebabkan oleh mana-mana virus, bug, tindakan atau tindakan manusia atau mana-mana sistem komputer, talian telefon, perkakasan, perisian atau pelanggaran program, kegagalan atau kelewatan dalam penghantaran komputer atau sambungan rangkaian.

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada reka bentuk, susun atur, rupa, rupa dan grafik.

Walaupun spesifikasi, ciri-ciri, ilustrasi, dan maklumat lain yang terkandung dalam laman web ini adalah berdasarkan kepada maklumat terkini, dan sementara kami membuat segala usaha yang munasabah untuk memastikan semua bahan di laman web ini betul, ketepatan tidak dapat dijamin dan kami membuat tiada jaminan atau perwakilan kepada ketepatannya. Tapak ini, dan semua maklumat dan bahan yang terkandung di dalam ini, diberikan kepada anda “SEBAGAIMANA ADANYA” TANPA JAMINAN SEBARANG JENIS, SAMPAI TERSIRAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT KEKUATAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TAJUK DAN NON-PELANGGAN.

Dengan memasuki laman web ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa apa-apa komunikasi atau bahan yang anda hantar ke laman web ini atau Industri Kabinet Kustomate, dengan apa-apa cara dan atas apa-apa sebab, tidak akan dianggap sebagai sulit atau proprietari. Tambahan pula, anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang idea, konsep, teknik, prosedur, kaedah, reka bentuk, pelan atau bahan lain yang anda hantar kepada Kapten Industri Kabinet boleh digunakan oleh kami di mana saja, pada bila-bila masa dan atas apa jua sebab.

Dengan memasuki laman web ini, anda mengakui bahawa sebarang nama, logo atau tanda dagangan tidak boleh digunakan oleh anda tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu. Penggunaan bahan-bahan ini yang tidak dibenarkan boleh menyebabkan anda dikenakan penalti atau ganti rugi, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, hak cipta, privasi dan publisiti.
Anda tidak boleh membuat pautan ke laman web ini dari laman web atau dokumen lain tanpa keizinan bertulis terlebih dahulu. Walaupun laman web ini mungkin dikaitkan dengan laman web lain, Industri Kabinet Kustomate tidak secara langsung atau secara tidak langsung menyiratkan apa-apa kelulusan, persatuan, penajaan, pengesahan, atau gabungan dengan tapak yang dipautkan, kecuali dinyatakan secara khusus di dalamnya. Dengan memasukkan laman web ini, anda mengakui bahawa Industri Kabinet Kustomate belum meninjau semua laman web yang dipautkan ke laman web ini. Anda menghubungkan ke mana-mana halaman luar tapak atau laman web lain adalah dengan risiko anda sendiri.

Kustomate Kabinet Dapur berhak untuk menyemak semula Maklumat Perundangan ini pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab dan berhak untuk membuat perubahan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis atau kewajipan, kepada mana-mana maklumat yang terkandung dalam laman web ini termasuk tetapi tidak terhad kepada warna produk , spesifikasi, aksesori, model, bahan atau ciri produk atau reka bentuk yang lain.

Call Now Button
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This